2005

 

Heren enkel A

 

Heren enkel B

1

B. Brakelé

1

J. Jansma

2

G. Hoekstra

2

A. Feenstra

3

T. Timmermans

3

J. Dijkstra

 

 

Dames enkel A

 

Dames enkel B

 

Dames enkel C

1

E. Drost

1

G. Hartman

1

A. Offringa

2

J. Schaaf

2

A. Bronger

2

C. Meenderink

 

 

Heren dubbel A

 

Heren dubbel B

1

B. Brakelé

S. v.d. Hoek

1

J. Jansma

S. de Groot

2

H. Wadman

H. Schaaf

2

J. Beimers

R. Hartman

3

J. Bronger

J. Schapelhouman

3

H. van Dijk

T. Meijer

 

 

Dames dubbel A

 

Dames dubbel B

1

E. Drost

G. Drost

1

T. Wiersma

S. Hoekstra

2

G. Hartman

W. Hoekstra

2

K. Beimers

M. Koopmans

 

 

Mix A1

 

Mix A2

 

Mix B

 

Mix C

1

G. Drost

S. v.d. Hoek

1

M. Koopmans

H. Wadman

1

S. Hoekstra

T. Schoenmaker

1

A. Aravadnyi

J. Dijkstra

2

G. Hartman

J. Schapelhouman

2

C. Veenstra

A. Feenstra

2

E. Offringa

T. Wiersma

2

C. Wadman

M. de Vries

3

J. Schaaf

P. Feenstra

   

3

R. Beimers

W. Lautenbag

   

Hoofdadres

Hartman Sannesstraat 11

9076EB St. Annaparochie

Postadres

Over de Barte 5

9076 JK St. Annaparochie

Telefoon

0518-402700

Copyright | 2024 | Valk Event Productions