1994

 

Heren enkel A

 

Heren enkel B

 

Heren enkel C

1

H. Bootsma

1

G. Petersen

1

F. Stuyt

2

H. Veenstra

2

D. Terpstra

2

Y. Feenstra

 

 

Dames enkel A

 

Dames enkel B

1

E. Drost

1

K. Peters

2

J. Schaaf

2

I. van Dijk

 

 

Heren dubbel A

 

Heren dubbel B

1

H. Veenstra

R. Veenstra

1

F. Hoekstra

H. Buwalda

2

P. Feenstra

G.J. Wieringa

2

G. Heida

J. Kirchhof

3

J. Velds

J. Schapelhouman

3

A. Korf

B. Kolkman

 

 

Dames dubbel A

 

Dames dubbel B

1

E. Drost

J. Drost

1

T. Horntstra

Y. Nauta

2

J. Schaaf

W. Veenstra

2

K. Peters

R. Boomsma

3

A. Wiersma

T. Bootsma

   

4

C. M├╝hlschlegel

A. Tulner

   

 

 

Mix A

 

Mix B

1

E. Drost

M. Huizinga

1

M. Monsma

S. Filarsky

2

P. Visser

H. Veenstra

2

A. van Loon

J. Monsma

3

W. Veenstra

3

J. Drost

T. Wiersma